Sanatorium

i

Autor: Google Street View, pexels/ zdjęcie ilustracyjne

Prawo

Nowe wytyczne dotyczące skierowań do sanatoriów. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło zmiany

2024-05-05 21:03

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w Dzienniku Ustaw zaktualizowany tekst rozporządzenia dotyczącego skierowań pacjentów na leczenie lub rehabilitację w uzdrowiskach. Nowy dokument uwzględnia wszystkie dotychczasowe zmiany prawne związane z tą kwestią. Przepisy weszły w życie 5 marca. Więcej informacji poniżej.

We wtorek, 5 marca 2024 w życie weszła jednolita treść rozporządzenia Ministra Zdrowia dotycząca kierowania pacjentów na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację. Jak podaje Portal Samorządowy – przepisy precyzują procedurę wystawiania skierowania na leczenie w uzdrowiskach lub rehabilitację uzdrowiskową przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, tryb potwierdzania i wzór takiego skierowania.

Skierowanie do sanatorium. W jakich formach?

Skierowanie jest wystawiane i potwierdzane w formie elektronicznej i papierowej. Ta pierwsza znajduje się w Systemie Informacji Medycznej (SIM). Druga dostępna jest w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego lub, gdy skierowanie dotyczy świadczenia realizowanego przez podmioty zdrowotne poza granicami kraju.

Nowe regulacje precyzują również procedurę wystawiania i potwierdzania skierowania w formie dokumentu papierowego. Lekarz wystawiający takie (papierowe) skierowanie musi brać pod uwagę:

  • wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych;
  • okres, jaki upłynął od dnia zakończenia przez pacjenta ostatniego leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej - nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od tej daty;
  • zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej - nie częściej niż raz na 18 miesięcy.

Gdzie należy przesłać papierowe skierowanie na leczenie uzdrowiskowe?

Skierowanie w formie papierowej należy przesłać do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w ciągu 30 dni od daty jego wystawienia przez lekarza. Brak przestrzegania tego terminu skutkuje utratą ważności skierowania. Wysyłkę należy dokonać w zamkniętej kopercie opisanej jako "Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe" lub "Skierowanie na rehabilitację uzdrowiskową".

Świadczeniobiorca wskazany w skierowaniu może przesłać skierowanie w formie papierowej. Po otrzymaniu takiego skierowania przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiedzialny za lecznictwo uzdrowiskowe i rehabilitację uzdrowiskową, komórka organizacyjna NFZ dokonuje jego rejestracji poprzez wpisanie na listę skierowań oraz nadanie numeru wpisu, który identyfikuje skierowanie na tej liście.

Kto ocenia, czy nasz wyjazd do uzdrowiska będzie zasadny? Co się dzieje ze skierowaniem?

Po zarejestrowaniu skierowania w formie papierowej, specjalista balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, określany jako lekarz specjalista zgodnie z rozporządzeniem, ocenia jego zasadność pod kątem potrzeby leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej.

Oddział wojewódzki NFZ potwierdza skierowanie w formie papierowej, jeżeli lekarz specjalista aprobował celowość skierowania i jeśli w odpowiednich placówkach lecznictwa uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej są dostępne wolne miejsca, zgodnie z umowami zawartymi z tymi placówkami.

Informacje dotyczące opłat za pobyt w sanatorium. Kto udziela?

Następnie, nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia leczenia, oddział wojewódzki NFZ przekazuje świadczeniobiorcy potwierdzone skierowanie w postaci papierowej. Przy dostarczaniu takiego skierowania, fundusz zdrowia musi także udzielić informacji dotyczących opłat za pobyt w sanatorium. Jeśli jest to wymagane - włączając w to ewentualne całkowite koszty za pobyt opiekuna.

Również do wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia trafia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe w formie elektronicznej. Wystawia je lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a następnie poprzez System Informacji Medycznej (SIM) dociera ono do odpowiedniego (ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta) oddziału NFZ.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe w formie elektronicznej

Oddział wojewódzki NFZ przekazuje do SIM informację o potwierdzeniu skierowania w postaci elektronicznej oraz dokonuje zmiany statusu tego skierowania w takich samych przypadkach, jak przy wniosku papierowym - jeżeli lekarz specjalista aprobował celowość skierowania i jeśli w odpowiednich placówkach lecznictwa uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej są dostępne wolne miejsca, zgodnie z umowami zawartymi z tymi placówkami.

NFZ aktualizuje informacje w SIM i potwierdza skierowanie. Pacjent otrzymuje powiadomienie o skierowaniu elektronicznym zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 59b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.).

Wszelkie informacje otrzymamy za pośrednictwem IKP

O kolejnych krokach przetwarzania skierowania w formie elektronicznej, takich jak jego rejestracja, ocena i potwierdzenie – zgodnie z rozporządzeniem - pacjent jest natychmiastowo informowany poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

Pacjent, który otrzymał skierowanie w formie elektronicznej i wyraził zgodę na otrzymywanie pisemnych powiadomień w formie papierowej, otrzymuje od odpowiedniego oddziału wojewódzkiego NFZ informację o:

  • rejestracji skierowania;
  • potwierdzeniu skierowania;
  • odmowie potwierdzenia skierowania;
  • przyczynie niepotwierdzenia skierowania;
  • kolejności na liście świadczeniobiorców oczekujących na skierowanie;
  • terminie rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego w warunkach ambulatoryjnych.

Źródło: Portal Samorządowy

Ceny domów seniora w Kujawsko-Pomorskiem

Od "Złotopolskich" do "Na dobre i na złe". Tak na przestrzeni lat zmieniał się Tomasz Ciachorowski