Prezydent Bydgoszczy szuka ludzi do walki z dyskryminacją ze względu na płeć i orientację seksualną

i

Autor: Pexels/UM Bydgoszcz

wydarzenia

Prezydent Bydgoszczy szuka ludzi do walki z dyskryminacją ze względu na płeć i orientację seksualną

2024-05-31 14:22

Trwa nabór kandydatów i kandydatek do Bydgoskiej Rady ds. Praw Człowieka i Równego Traktowania. To będzie już jej druga kadencja. Chętnych mogą zgłaszać m.in. organizacje pozarządowe do 18 czerwca.

Społecznicy mogą zgłaszać się do Bydgoskiej Rady ds. Praw Człowieka i Równego Traktowania

  • Każda organizacja pozarządowa może zgłosić jednego kandydata lub kandydatkę do składu Rady.
  • Kandydatów zgłasza się poprzez formularz zgłoszeniowy składany osobiście lub przesłany pocztą na adres Biura Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz.
  • Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć minimum jedną rekomendację dla kandydata lub kandydatki do składu Rady.
  • Spośród zgłoszonych kandydatów i kandydatek do składu Rady powołanych zostanie maksymalnie 10 osób. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostaną wybrani po przeanalizowaniu przez komisję szczególnego zaangażowania kandydata lub kandydatki w działania związane z przeciwdziałaniem wszelkim przejawom dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, światopogląd, religię, wyznanie, orientację seksualną, narodowość, rasę, pochodzenie etniczne.

W nowej radzie będzie pięcioro ludzi prezydenta Bruskiego

Bydgoska Rada ds. Równego Traktowania działała od 2019 roku, była powołana na czas trwania kadencji prezydenta. Krótko przed jej upływem w atmosferze skandalu rezygnację złożył Kosma Kołodziej, wiceprzewodniczący rady. Przy zaangażowaniu jej członków i członkiń opracowany został „Program Działań na Rzecz Równego Traktowania dla Miasta Bydgoszczy”.

Rada pełni role doradcze i konsultacyjne. Zajmuje się wszelkimi przejawami dyskryminacji, a w szczególności ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, światopogląd, religię, wyznanie, orientację seksualną, narodowość, rasę, pochodzenie etniczne. Opiniuje też uchwały rady miasta pod kątem realizacji praw człowieka i idei równego traktowania. W związku z upływem kadencji rady prezydent Bydgoszczy zarządzeniem 22 maja 2024 roku powołał Bydgoską Radę ds. Praw Człowieka i Równego Traktowania.

Kto zasiądzie w Bydgoskiej Radzie ds. Praw Człowieka i Równego Traktowania

Poza 10 osobami z ramienia organizacji społecznych, zasiądzie w niej m.in. pięcioro przedstawicieli i przedstawicielek prezydenta, troje rady miasta, przedstawiciel Bydgoskiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy.

Niecodzienna interwencja policjantów ruchu drogowego bydgoskiej komendy. Uratowali myszołowa